Regulamin sklepu donsol.eco

 

PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI SKLEPU

 

Sklep donsol.eco prowadzi sprzedaż towarów z zakresu produktów chemicznych poprzez sklep internetowy pod adresem https://donsol.eco. Witryna www.donsol.eco umożliwia składanie zamówień na towar wyszczególniony na stronie www.donsol.eco

 

§ 1. DEFINICJE

 

1. Regulamin - niniejszy regulamin określa zasady zawierania umów sprzedaży za pośrednictwem sklepu internetowego oraz określa zasady wykonywania tych umów, prawa i obowiązki sklepu donsol.eco i klienta oraz zasady postępowania reklamacyjnego. Sklep internetowy donsol.eco dostępny jest pod adresem https://donsol.eco. Właścicielem sklepu jest firma Domena Mączka sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie, ul. Franciszka Stefczyka 3, 20-151 wpisana w KRS pod numerem 0000744457 do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Lublin - Wschód VI Wydział Gospodarczy KRS w Świdniku, wysokość kapitału zakładowego 100 000 PLN, NIP/VAT UE PL7123373423, REGON 380986564, BDO 000093410, dostępnym w dni powszednie od 9.00 do 17.00,  tel.: +48 601332081, e-mail: info@donsol.eco - Producenta / Dystrybutora towarów oferowanych w sklepie.

 

2. Klient – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, która zawiera ze Sprzedawcą umowę na odległość. Gdy Klientem nie jest osoba fizyczna, uznaje się, że jest on reprezentowany przez przedstawiciela, upoważnionego do reprezentowania Klienta w świetle obowiązującego prawa.

 

3. Konsument – konsument w rozumieniu art. 22 (1) Kodeksu Cywilnego.

 

4. Umowa sprzedaży na odległość – umowa sprzedaży Towaru/świadczenia usług/dostarczania treści cyfrowych (o ile ma zastosowanie) zawierana pomiędzy Sprzedawcą, a Klientem za pośrednictwem donsol.eco.

 

5. Produkty - Wszystkie towary oferowane w sklepie donsol.eco są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych oraz prawnych. Wszystkie towary zostały wprowadzone do obrotu na rynek Polski legalnie, zgodnie z obowiązującym prawem.

 

6. Ceny - Wszystkie ceny podane na stronach internetowych donsol.eco są podawane w Polskich złotych (PLN) oraz w euro (EUR), są cenami brutto (tj. zawierają wszelkie składniki jak cła i podatki, w tym podatek VAT - na karcie produktu, są one wyszczególnione). Ceną wiążącą dla stron jest cena po której klient zamówił towar w zamówieniu. Podane ceny towarów nie zawierają kosztu dostawy, który zależy od sposobu jej realizacji. W przypadku gdy płatność nie jest realizowana gotówką lub przelewem naliczana jest dodatkowa opłata w wysokości podanej przed złożeniem zamówienia.

 

7. Sprzedawca – Domena Mączka sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie, ul. Franciszka Stefczyka 3, 20-151 wpisana w KRS pod numerem 0000744457 do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Lublin - Wschód VI Wydział Gospodarczy KRS w Świdniku, wysokość kapitału zakładowego 100 000 PLN, NIP/VAT UE PL7123373423, REGON 380986564, BDO 000093410.

 

8. Treści – wszelkie pochodzące od Sprzedawcy lub jego partnerów informacje, dane, elementy, materiały, algorytmy, schematy, utwory, oznaczenia, logo, nazwy, znaki, symbole, opisy i zdjęcia Towarów, niezależnie od ich charakteru, formatu i sposobu zapisu lub przedstawienia.

 

9. Towar – rzecz ruchoma, którą Klient może nabyć poprzez donsol.eco.

 

10. Konto – przestrzeń donsol.eco, zawierająca związane z Klientem dane, dostępna po dokonaniu rejestracji.

 

11. Polityka prywatności i cookies – dokument określający szczegółowe zasady przetwarzania danych osobowych oraz stosowania cookies. Polityka prywatności i cookies zawarta jest na stronach sklepu internetowego donsol.eco.

 

§ 2. PODATKOWA DOKUMENTACJA ZAKUPÓW

 

12.1. Na wszystkie zamówione towary w sklepie internetowym donsol.eco wystawiane są paragony fiskalne lub faktury VAT. Stosownie do treści przepisów ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (tekst jednolity: Dz. U. 2011 r. Nr 177 poz. 1054) oraz rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 3 grudnia 2013 r. w sprawie wystawiania faktur (Dz. U. z 2013 r. poz. 1485), podpis klienta - jako nabywcy towaru- nie jest obowiązkowym elementem treści faktury VAT. W tej sytuacji nabywca otrzymuje wyłącznie oryginał faktury. Należy przy tym mieć na uwadze, że w przypadku, gdy kupujący będący osobą fizyczną składa zamówienie lub dokonuje zakupu przy użyciu danych (np. z podaniem nazwy/firmy) dotyczących działalności gospodarczej prowadzonej przez tego kupującego, domniemywać się będzie, iż zakup jest przez niego dokonywany w związku z taką działalnością i faktura wystawiona będzie na tego kupującego jako przedsiębiorcę..

 

12.2. Zgodnie przepisami ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jednolity: Dz. U. 2011 r. Nr 177 poz. 1054), Kupujący akceptuje wystawianie i przesyłanie faktur w formie elektronicznej na adres e-mail podany w trakcie rejestracji nowego użytkownika na stronie https:// donsol.eco/twoje-konto.html. Za moment otrzymania faktury przez Kupującego uznaje się moment otwarcia korespondencji elektronicznej z załączoną fakturą (weryfikowany poprzez elektroniczne potwierdzenie odbioru).

 

§ 3. KONTO

 

13.1. Klient nie może dostarczać do donsol.eco treści, w tym Opinii i innych danych, o charakterze bezprawnym.

 

13.2. Klient uzyskuje dostęp do Konta Klienta po rejestracji. Posiadanie konta w ramach innej usługi Sprzedawcy nie pozwala na korzystanie z Konta Klienta.

 

13.3. W ramach rejestracji Klient podaje imię, nazwisko i adres e-mail oraz wybiera hasło. Klient może też podać numer swojego telefonu komórkowego. Podanie tego numeru jest warunkiem koniecznym świadczenia usług dodanych przez donsol.eco, o których mowa poniżej lub ze względów wymagań regulaminowych firmy spedycyjnej (np.InPost). Klient zapewnia, że dane podane przez niego w formularzu rejestracyjnym, są zgodne z prawdą. Rejestracja wymaga dokładnego zapoznania się z Regulaminem oraz zaznaczenia na formularzu rejestracyjnym, że Klient zapoznał się z Regulaminem i w pełni akceptuje wszystkie jego postanowienia. Zakładając konto, Klient zgadza się na przetwarzanie danych osobowych w celach realizacji zamówienia. Klient ma prawo wglądu do tych danych, ich poprawiania i usuwania. Sprzedawca oświadcza, że żadne z tych danych nie są udostępniane osobom/firmom trzecim. Ze względu na obowiązujące przepisy skarbowe, usunięcie danych rozliczeniowych nie będzie możliwe do czasu wygaśnięcia obowiązku przechowywania dokumentów finansowych firmy.

 

13.4. W chwili umożliwienia Klientowi dostępu do konta, pomiędzy Sprzedawcą a Klientem zostaje, na czas nieoznaczony, zawarta umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną dotycząca Konta. Konsument może od tej umowy odstąpić na zasadach określonych Regulaminie.

 

13.5. Zamieszczone w ramach donsol.eco treści, w tym opisy towarów i ceny stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 kodeksu cywilnego.

 

13.6. W celu złożenia oferty nabycia towaru Klient powinien złożyć zamówienie. Zamówienie składa się poprzez wypełnienie stosownego formularza znajdującego się na stronach internetowych donsol.eco i kliknięcie przycisku oznaczonego: „Potwierdzenie zakupu z obowiązkiem zapłaty”

 

13.7. Do złożenia zamówienia konieczne jest posiadanie konta.

 

§ 4. ZAMÓWIENIA

 

14.1. Klient składa zamówienie poprzez interaktywny formularz dostępny na donsol.eco. Zamówienie określa m.in. jakie towary, po jakiej cenie i w jakich ilościach Klient chce zamówić do wskazanej przez siebie lokalizacji.

 

14.2. Po prawidłowym złożeniu zamówienia przez Klienta, system Sklepu automatycznie przekierowuje Klienta na stronę płatności TPay, PayPal, gdzie Klient opłaca zamówienie wraz z całkowitymi kosztami wysyłki, o ile Klient wybrał ten sposób płatności lub na stronę z podsumowaniem zamówienia wraz z całkowitymi kosztami wysyłki, jeśli Klient wybrał sposób płatności „Przelew tradycyjny” lub „Gotówka za pobraniem”. Sprzedawca wysyła na adres e-mail Klienta informację o potwierdzeniu złożenia zamówienia oraz płatności. System płatności płatności TPay, wysyła na adres e-mail Klienta informację o realizacji płatności wraz z linkiem do strony płatności TPay, PayPal, gdzie Klient może sprawdzić status dokonanej płatności. Te informacje są potwierdzeniem przyjęcia oferty Klienta.

 

14.3. Sprzedawca weryfikuje, czy zamówienie może zostać przyjęte do realizacji i w razie potrzeby wysyła odpowiedni komunikat (np. odmowa przyjęcia zamówienia do realizacji wraz z podaniem przyczyny i zwrot zapłaty).

 

14.4. Jeżeli Sprzedawca przyjmuje zamówienie Klienta, przesyła mu niezwłocznie oświadczenie o przyjęciu zamówienia do realizacji. Z chwilą otrzymania takiego oświadczenia przez Klienta pomiędzy stronami zostaje zawarta Umowa sprzedaży na odległość.

 

14.5. Jeżeli Klient jest Konsumentem, Sprzedawca, nie później niż do czasu dostawy towaru, potwierdzi mu zawarcie oraz ustalone warunki Umowy sprzedaży na odległość.

 

14.6. Zamówienie w sklepie internetowym donsol.eco można złożyć za pomocą systemu informatycznego (strony internetowej) sklepu internetowego. Zamówienia realizowane są według kolejności złożenia danego zamówienia.

 

14.7. Potwierdzenie przyjęcia zamówienia do realizacji następuje w ciągu maksymalnie 3 godzin roboczych (za godziny robocze rozumie się godziny pomiędzy 9:00-17:00 w dni od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy) od chwili złożenia zamówienia przez Kupującego . W tym czasie zostanie wysłany do Kupującego e-mail z informacją o terminie wysyłki towaru.

 

§ 5. CENY I SPOSOBY PŁATNOŚCI

 

15.1. Wszystkie ceny w donsol.eco podawane są w Polskich złotych (PLN) lub euro (EUR) i zawierają wszelkie składniki takie jak cła i podatki, w tym podatek VAT.

 

15.2. Sprzedawca, najpóźniej bezpośrednio przed złożeniem zamówienia, informuje Klienta o łącznej cenie towaru oraz wszelkich dodatkowych opłatach, w tym za transport, dodatkowe usługi, koszty płatności itp.

 

15.3. Podczas składania zamówienia Sprzedawca informuje Klienta o dostępnych sposobach płatności - płatności za pomocą systemu TPay lub przelewem na konto bankowe Sprzedawcy.

 

15.4. Jeżeli z danym sposobem płatności wiąże się dla Klienta dodatkowy koszt, Sprzedawca informuje o tym Klienta najpóźniej bezpośrednio przed złożeniem przez Klienta zamówienia.

 

15.5. O terminie płatności Sprzedawca informuje Klienta za pośrednictwem systemu teleinformatycznego.

 

§ 6. PŁATNOŚCI

 

16.1. Płatności za towar można dokonać w sposób wybrany w momencie składania zamówienia. Obecnie sklep realizuje płatności w oparciu o system TPay, PayPal oraz tradycyjnym przelewem bankowym na numer 13 1140 2004 0000 3102 7927 0840  (mBank), w polu odbiorcy proszę wpisać „Domena Mączka Sp. z o.o. ul. Franciszka Stefczyka 3 20-151 Lublin”, a w tytule numer zamówienia. Istnieje również możliwość zapłaty przy odbiorze przesyłki.

 

16.2. Wybierając formę płatności TPay, PayPal, oraz realizację wysyłkową (kurier, paczkomat), realizacja zamówienia może obejmować tylko i wyłącznie adresy wysyłkowe (Klienta/Kupującego), które zostały zdefiniowane w profilu użytkownika, z zastrzeżeniem, że adres ten musi znajdować się na terenie Polski.

 

§ 7. DOKUMENTY KSIĘGOWE

 

17.1. Sprzedawca dokumentuje sprzedaż towarów wystawiając fakturę VAT lub paragon fiskalny, które są dostarczane Klientowi wraz z Towarem.

 

17.2. Jeżeli Klient będący osobą fizyczną składa zamówienie przy użyciu danych (np. z podaniem nazwy/firmy) dotyczących działalności gospodarczej prowadzonej przez Klienta, Sprzedawca domniemuje, że nabywa on towar w związku z taką działalnością i faktura VAT wystawiona będzie na tego Klienta jako przedsiębiorcę.

 

17.3. Stosownie do treści przepisów ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (tekst jednolity: Dz. U. 2011 r. Nr 177 poz. 1054, dalej „ustawa VAT”)oraz rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 3 grudnia 2013 r. w sprawie wystawiania faktur (Dz. U. z 2013 r. poz. 1485), podpis Klienta - jako nabywcy towaru- nie jest obowiązkowym elementem treści faktury VAT. W tej sytuacji nabywca otrzymuje wyłącznie oryginał faktury.

 

17.4. Zgodnie przepisami ustawy VAT, Klient akceptuje wystawianie i przesyłanie faktur w formie elektronicznej na adres e-mail podany w trakcie rejestracji. Za chwilę otrzymania faktury przez Klienta uznaje się chwilę otwarcia korespondencji elektronicznej z załączoną fakturą (weryfikowany poprzez elektroniczne potwierdzenie odbioru).

 

§ 8. DOSTAWA

 

18.1. Sprzedawca informuje Klienta o możliwych sposobach i dostępnych terminach dostawy poprzez formularz zamówienia.

 

18.2. W ten sam sposób Sprzedawca informuje Klienta o koszcie dostawy, o ile ma to zastosowanie.

 

18.3. Sprzedawca informuje Klienta o ograniczeniach dotyczących dostawy Towarów, najpóźniej na początku składania Zamówienia.

 

§ 9. SPOSÓB REALIZACJI ZAMÓWIENIA (DOSTARCZENIA TOWARU)

 

19.1. Zamówione towary dostarczane są w sposób wskazany przez Klienta w chwili składania zamówienia:

 

a) przesyłka wysłana za pośrednictwem firmy spedycyjnej

 

b) wykaz sposobów i warunków dostawy zamówionego towaru określają zapisy znajdujące się w zakładce "Dostawa i Płatność", znajdującej się w menu strony donsol.eco.

 

§ 10. ODSTĄPIENIE OD UMOWY- postanowienia ogólne

 

20.1. Prawo do odstąpienia przysługuje wyłącznie Klientowi będącemu Konsumentem.

 

20.2. Klient, który zawarł umowę na odległość za pośrednictwem donsol.eco, może w terminie 30 dni od niej odstąpić bez podawania przyczyny i ponoszenia kosztów za wyjątkiem kosztów wskazanych poniżej, o ile został o konieczności ich poniesienia prawidłowo poinformowany podczas procesu składania zamówienia. Mogące mieć zastosowanie ustawowe wyjątki od prawa do odstąpienia podane są w punkcie 20.8 poniżej.

 

20.3. Jeżeli Klient złożył oświadczenie o odstąpieniu zanim Sprzedawca przyjął jego ofertę, przestaje ona wiązać.

 

20.4. Bieg terminu do odstąpienia od umowy sprzedaży rzeczy rozpoczyna się od dnia, w którym Klient lub wskazana przez niego osoba inna niż przewoźnik weszła w jej posiadanie (w przypadku sprzedaży wielu rzeczy – w posiadanie ostatniej z nich), a w przypadku pozostałych umów od dnia ich zawarcia.

 

20.5. W celu wykonania prawa odstąpienia Klient powinien złożyć Sprzedawcy oświadczenie w tym zakresie. Dla zachowania terminu wystarczające jest wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie to może zostać wysłane m.in. na formularzu stanowiącym Załącznik nr 1 do Regulaminu, e-mailem lub pocztą

 

20.6. Sprzedawca niezwłocznie potwierdzi Klientowi na trwałym nośniku otrzymanie oświadczenia o odstąpienia od umowy.

 

20.7. W chwili odstąpienia od umowy wygasają powiązane z nią umowy dodatkowe zawarte przez Klienta, jeżeli na ich podstawie świadczenie jest spełniane przez przedsiębiorcę lub osobę trzecią na podstawie porozumienia z przedsiębiorcą.

 

20.8. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Klientowi w odniesieniu do umów wskazanych w art. 38 ustawy o prawach konsumenta, w tym m.in. umów o:

 

20.8.1. świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy;

 

20.8.2. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Klienta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

 

20.8.3. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

 

20.8.4. w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

 

20.8.5. o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Klienta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

 

§ 11. SKUTKI ODSTĄPIENIA OD UMOWY SPRZEDAŻY RZECZY

 

21.1. Sprzedawca w ciągu 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy sprzedaży rzeczy, zwróci Klientowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostawy odpowiadające najtańszemu oferowanemu przez Sprzedawcę sposobowi dostarczenia, o ile ma to zastosowanie. Zwrot płatności zostanie dokonany przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient, chyba że Klient wyraźnie zgodzi się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

 

Kupujący ma prawo do pisemnego odstąpienia od zawieranej umowy bez podania przyczyny w terminie czternastu dni, od daty zawarcia umowy na podstawie ustawy z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. 2014 r. poz. 827 ze zm.) W przypadku pisemnego odstąpienia od umowy Klient zobowiązany jest do zwrotu towaru w terminie czternastu dni.

 

21.2. Sprzedawca może zaproponować Klientowi, że sam odbierze od niego rzecz. Jeżeli Sprzedawca nie złożył takiej propozycji Klientowi:

 

21.2.1. Klient zwróci rzecz Sprzedawcy (lub osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru) niezwłocznie, jednak nie później niż 30 (trzydzieści) dni od dnia, w którym odstąpił od umowy, chyba że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze rzecz. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem.

 

21.2.2. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Klienta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Klienta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

 

21.3. Klient ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Towaru (w tym koszt dostarczenia go do Sprzedawcy) oraz jest odpowiedzialny za zmniejszenie jego wartości wynikające z korzystania z niego w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru.

 

§ 12. SKUTKI ODSTĄPIENIA OD UMOWY ŚWIADCZENIA USŁUG

 

22.1. Jeżeli Klient wykonuje prawo odstąpienia od umowy po zgłoszeniu wyraźnego żądania, aby Sprzedawca rozpoczął świadczenie usługi przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, ma on obowiązek zapłaty za świadczenia spełnione do chwili odstąpienia od umowy, o ile świadczenie takich usług przez Sprzedawcę odbywało się za wynagrodzeniem.

 

§ 13. ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA WADY TOWARU I ZA JEGO ZGODNOŚĆ Z UMOWĄ ORAZ PROCEDURY REKLAMACYJNE

 

23.1. Towary oferowane w sklepie internetowym donsol.eco są objęte gwarancją producenta, dystrybutora lub sklepu donsol.eco. Dokumentem gwarancyjnym jest prawidłowo wypełniona karta gwarancyjna, jeśli została ona dołączona wraz z towarem oraz dokument potwierdzający zakup: faktura VAT lub paragon fiskalny. Jeśli karta gwarancyjna nie została dołączona do towaru, dokumentem gwarancyjnym jest faktura VAT lub paragon fiskalny. W przypadku roszczeń gwarancyjnych, należy takie zgłosić do Sprzedawcy niezwłocznie po stwierdzeniu nieprawidłowości związanych z towarem. Po ustaleniu warunków odebrania przez Sprzedawcę wadliwego towaru i warunków realizacji roszczenia gwarancyjnego, Klient jest zobowiązany dostarczyć towar na ustalonych warunkach do Sprzedawcy, zabezpieczony w sposób chroniący towar przed uszkodzeniem. Klient ponosi koszty związane z dostawą wadliwego towaru do Sprzedawcy, chyba, że ustalono ze Sprzedawcą inaczej.

 

23.2. Przed odebraniem przesyłki z poczty lub od kuriera należy sprawdzić, czy opakowanie nie uległo uszkodzeniu w transporcie. W szczególności należy zwrócić uwagę na stan taśm naklejonych na przesyłkę. W przypadku, gdy opakowanie przesyłki nosi znamiona uszkodzenia lub gdy taśmy są zerwane, należy nie przyjmować przesyłki i w obecności kuriera dokonać jej otwarcia i ewentualnie sporządzić protokół szkody oraz skontaktować się jak najszybciej ze sprzedawcą w celu wyjaśnienia sprawy.

 

§ 14. USŁUGI DODANE

 

24.1. Usługi dodane to dodatkowe usługi promocyjne (np. instalacja, dodatkowa lub rozszerzona gwarancja) świadczone na rzecz Klienta przez donsol.eco. Klient ma prawo skorzystać z usługi dodanej, gdy wyraźnie wynika to z opisu towaru na stronie donsol.eco.

 

24.2. Skorzystanie z usługi dodanej może wymagać akceptacji warunków korzystania lub regulaminu tej usługi.

 

24.3. Możliwość skorzystania z usługi dodanej jest uprawnieniem Klienta. Jego wybór w tym zakresie nie wpływa w żaden sposób na realizację zamówienia.

 

24.4. Warunkiem skorzystania z niektórych usług jest podanie numeru telefonu komórkowego. Jeżeli Klient nie poda takiego numeru telefonu podczas rejestracji lub składania zamówienia, Sprzedawca skontaktuje się z Klientem poprzez e-mail o poprosi go o uzupełnienie danych. Dane te zostaną przekazane donsol.eco jako administratorowi w celu świadczenia usług dodanych. Podanie danych jest dobrowolne. Klient ma prawo dostępu do swoich danych oraz ich poprawiania.

 

24.5. Klient może korzystać z donsol.eco, w tym treści wyłącznie na własne potrzeby w celu zapoznania się z towarami. Klient nie może korzystać z treści w celach pośrednio lub bezpośrednio handlowych.

 

§ 15. WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA - TREŚCI I OPINIE

 

25.1. Klient oświadcza, że:

 

25.1.1 nie przysługują mu jakiekolwiek prawa, w tym prawa autorskie bądź pokrewne do treści, poza uprawnieniem do korzystania w sposób określony w Regulaminie oraz poza uprawnieniami do treści, w tym Opinii przez niego zamieszczonych. Klient nie jest uprawniony do jakiegokolwiek utrwalania, zwielokrotniania, udostępniania, upubliczniania, bądź rozpowszechniania treści, chyba że takie uprawnienie wynika z przepisów prawa lub Regulaminu.

 

25.1.2. nie jest uprawniony do jakiejkolwiek ingerencji w treści, w szczególności nie jest uprawniony do ingerowania w treść, strukturę, formę, grafikę, mechanizm działania, ani inne elementy donsol.eco; nie może dokonywać żadnych zmian, uzupełnień, modyfikacji lub innych czynności na treściach poza tymi wyraźnie dozwolonymi na podstawie niniejszego Regulaminu.

 

25.1.3. Klient przyjmuje do wiadomości, iż Treści, w tym przykładowo rady, porady i wskazówki nie zastąpią porad i wskazówek udzielonych przez eksperta lub inną kompetentną osobę, po szczegółowej analizie konkretnego przypadku i jego wszystkich okoliczności.

 

25.1.4. Klient, umieszczając w E-Sklepie donsol.eco Opinię, udziela Sprzedawcy niewyłącznej licencji do korzystania z treści Opinii przez czas nieoznaczony w sieci Internet w celach związanych z prowadzeniem oraz promocją donsol.eco lub Towarów, w tym do publicznego udostępniania Opinii w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niej dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym.

 

25.1.5. Ponadto, Klient zgadza się nie umieszczać Opinii, które zawierają linki do zewnętrznych serwisów internetowych, mają charakter promocyjny lub reklamowy lub zawierają dane osób trzecich.

 

§ 16. NARUSZENIA

 

26.1. donsol.eco udostępnia przestrzeń teleinformatyczną na potrzeby Klienta, nie jest inicjatorem transmisji treści, nie wybiera Klientów, nie usuwa ani nie modyfikuje treści, jak również nie bada czy treści nie mają bezprawnego charakteru.

 

26.2. W przypadku uzyskania przez Sprzedawcę zawiadomienia o bezprawnym charakterze treści Sprzedawca podejmie działania w zakresie zablokowania dostępu i/lub usunięcia takich treści, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

 

§ 17. DZIAŁANIA ZABRONIONE I BLOKOWANIE DOSTĘPU

 

27.1. Zabronione są wszelkie czynności, które wprost nie są dozwolone przez Regulamin, a w szczególności: (a) które destabilizowałyby pracę donsol.eco, utrudniałyby dostęp do donsol.eco lub zawartości lub korzystanie z nich; (b) publikowanie spamu i niezamówionej informacji handlowej (c) korzystanie z wirusów, botów, robaków bądź innych kodów komputerowych, plików lub programów (w szczególności automatyzujących procesy skryptów i aplikacji bądź innych kodów, plików lub narzędzi); (d) podejmowanie innych działań na szkodę donsol.eco, Klientów lub zagrażających ich prawom lub interesom.

 

27.2. Sprzedawca ma prawo zablokować Klientowi dostęp do donsol.eco lub niektórych jego funkcjonalności w przypadku, gdy: (a) Klient korzysta ze donsol.eco w sposób niezgodny z obowiązującym prawem, dobrymi obyczajami, zasadami współżycia społecznego lub narusza postanowienia Regulaminu; (b) Klient zamieści treści o charakterze bezprawnym.

 

§ 18. ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA WADY TOWARU

 

28.1. Sprzedawca ma obowiązek dostarczania towarów bez wad oraz, w odniesieniu do Konsumentów, odpowiada za ich wady na zasadach uregulowanych w art. 556 i n. Kodeksu Cywilnego (rękojmia za wady).

 

28.2. W przypadku, gdy Klientem nie jest Konsument:

 

28.2.1. odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady fizyczne towaru jest wyłączona (art. 558 i n Kodeksu Cywilnego);

 

28.2.2. odpowiedzialność Sprzedawcy obejmuje wyłącznie szkodę rzeczywistą;

 

28.2.3. odpowiedzialność Sprzedawcy ograniczona jest do wartości zamówienia;

 

28.2.4. Sprzedawca nie odpowiada za działania i zaniechania osób trzecich, w tym dostawców poczty, usług internetowych itp.

 

§ 19. REKLAMACJE

 

29.1. Wszelkie reklamacje dotyczące funkcjonowania donsol.eco oraz umów zawartych za jego pośrednictwem można przesyłać za pośrednictwem formularza reklamacji dostępnego na stronach donsol.eco. Reklamacje mogą być również składane pisemnie na adres siedziby Sprzedawcy.

 

29.2. Reklamacje z tytułu rękojmi rozpatrywane będą w terminie 14 dni od daty otrzymania przez Sprzedawcę.

 

29.3. Jeżeli podane w reklamacji z tytułu rękojmi dane lub informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji lub reklamacja wymaga przesłania reklamowanego towaru, Sprzedawca zwróci się do Klienta, składającego reklamację, o uzupełnienie we wskazanym zakresie. W takim przypadku 14 dniowy termin rozpatrzenia reklamacji biegnie od chwili jej uzupełnienia.

 

§ 20. DANE OSOBOWE

 

30.1. Z zastrzeżeniem Regulaminu Administratorem danych, podanych przez Klienta w ramach rejestracji lub składania Zamówienia, jest Sprzedawca.

 

30.2. Dane przetwarzane będą w celu realizacji umowy o świadczenie usług donsol.eco oraz umów sprzedaży na odległość, wypełnienia innych prawnie usprawiedliwionych celów administratorów lub odbiorców danych oraz celach, na które Klient wyrazi zgodę (w tym celach marketingowych).

 

30.3. Klient ma prawo dostępu do treści danych oraz do ich poprawiania. Podanie danych odbywa się na zasadzie dobrowolności. Nie podanie tych danych przez Klienta może skutkować brakiem zawarcia umowy, a tym samym brak możliwości zakupu towarów w sklepie donsol.eco.

 

30.4. Szczegółowe zasady przetwarzania danych osobowych oraz stosowania cookies zostały opisane w polityce prywatności i cookies.

 

§ 21. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

31.1. Niniejsze Warunki korzystania obowiązują od dnia 01 sierpnia 2017 roku.

 

31.2. Sprzedawca jest uprawniony do zmiany warunków korzystania w przypadku dodania nowych funkcjonalności lub uruchomienia nowej wersji e-sklepu donsol.eco, a także w razie zmiany mających zastosowanie przepisów prawa. Wszelkie zmiany nastąpią w odpowiednim zakresie, a Klienci, którzy posiadają Konto, zostaną dodatkowo poinformowani o zmianie Regulaminu poprzez przycisk akceptujący zapisy regulaminu, pojawiąjący się przy składaniu zamówienia przez Klienta. Klient, który nie zgadza się ze zmianami jest uprawniony do rozwiązania umowy w trybie natychmiastowym.

 

31.3. Klient ma prawo w każdym czasie wypowiedzieć umowę o świadczenie usług dotyczącą Konta. Niezwłocznie, po otrzymaniu przez Sprzedawcę wypowiedzenia, konto Klienta w donsol.eco zostanie usunięte.

 

31.4. Sprzedawca ma prawo rozwiązać umowę o świadczenie usług dotyczącą Konta w przypadku zaprzestania świadczenia lub przeniesienia usługi e-sklepu donsol.eco na osobę trzecią, naruszenia przez Klienta prawa lub postanowień Regulaminu, a także w przypadku braku aktywności Klienta przez okres 12 miesięcy. Rozwiązanie umowy następuje z zachowaniem siedmiodniowego okresu wypowiedzenia. Sprzedawca może zastrzec, że ponowna rejestracja Konta będzie wymagać zezwolenia Sprzedawcy.

 

31.5. W razie zmiany lub unieważnienia któregokolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu decyzją kompetentnego organu lub sądu, pozostałe jego postanowienia pozostają w mocy i wiążą Sprzedawcę oraz Klienta.

 

31.6. Prawem właściwym dla rozstrzygania wszelkich sporów związanych z Regulaminem jest prawo polskie. Spory te będą rozstrzygane przez właściwy miejscowo sąd powszechny.

 

31.7. W przypadku Klientów niebędących Konsumentami jurysdykcję ma sąd właściwy miejscowo dla siedziby Sprzedawcy.

 

§ 22. OPISY PRODUKTÓW

 

32.1. Opisy produktów i ich zdjęcia pochodzą z baz danych producentów, własnych zasobów oraz powszechnie dostępnych materiałów marketingowych. Zakazuje się jakiegokolwiek wykorzystywania informacji produktowych pochodzących z witryny donsol.eco, w tym treści oraz grafiki, bez wyraźnego zezwolenia Sprzedawcy, przekazanego na piśmie wraz z zasadami wykorzystania ich.

 

§ 23. OBOWIĄZUJĄCE PRAWO

 

33.1. Informacje znajdujące się na stronach internetowych są jedynie zaproszeniem do zawarcia umowy w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.

 

33.2. W sprawach nieuregulowanych regulaminem zastosowanie mają postanowienia Kodeksu cywilnego i odpowiednich ustaw prawa polskiego, a także prawa Unii Europejskiej, w szczególności RODO (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE).

Ładownie...